АКТЫН ТӨРӨЛАКТЫН НЭРБАТЛАГДСАН
ОГНОО
БҮРТГЭЛИЙН
ДУГААР
ХОЛБООС
1Тушаал“Багш нарыг аттестатчилах, тэнхим /профессорын баг/-ийн рейтинг тогтоох журам” батлах тухай2021-05-17А/35
2Тушаал“Багш сонгон шалгаруулах журам” батлах тухай2021-05-17А/34
3Тушаал"СИТИ” Их сургуулийн багшийн ажлын хэмжээ, кредит тооцох журам” батлах тухай2021-10-18А/39
4Тушаал"СИТИ” Их сургуулийн Багшийн тайлан бичих заавар”-ыг батлах тухай
2021-09-16А/62
5Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн бакалаврын сургалт эрхлэх журам”-ыг батлах тухай2019-08-2301/05
6Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн дотоод хяналт шалгалтын журам” батлах тухай
2021-08-17А/38
7Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийг батлах тухай2021-05-13А/25
8Тушаал““СИТИ” Их сургуулийн оюутанд кредитийн тэтгэлэг, урамшуулал олгох журам” батлах тухай2021-05-18А/50
9Тушаал““СИТИ” Их сургуулийн магистр, докторын сургалт эрхлэх журам”-ыг батлах тухай

2021-5-17А/45
10Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм”-ийг батлах тухай

2021-05-18А/47
11Журам“СИТИ” Их сургуулийн номын Сангийн ажиллах журам

2021-05-17А/42
12Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн Цахим сургалтын журам”-ыг батлах тухай2021-10-18А/72
13Тушаал ““СИТИ” Их сургуулийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2021-2022 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх журам” батлах тухай2021-05-17А/37
14Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн оюутны мэдлэг, чадварыг үнэлэх журам”-ыг батлах тухай2021-05-18А/43
15Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн Оюутны үнэлгээний даалгавар боловсруулах заавар”-ыг батлах тухай2021-09-16А/63
16Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааны талаарх өргөдөл, гомдлыг хүлээж авах, шийдвэрлэх журам” батлах тухай2021-05-18А/46
17Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн суралцагчдын ёс зүйн дүрэм”-ийг батлах тухай2021-05-28А/51
18Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн Сургалтын хөтөлбөрийн үзэл баримтлал”-ыг батлах тухай2021-09-29А/70
19Тушаал”СИТИ” Их сургуулийн Сургалтын хөтөлбөрт чанарын үнэлгээ хийх журам”-ыг батлах тухай2021-09-29А/69
20Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах заавар”-ыг батлах тухай2021-09-29А/68
21Тушаал”СитиЗон” инновац, бизнес хөгжлийн төвийн Хөдөлмөрийн биржийн ажиллах журам” батлах тухай

2021-05-17А/36
22Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай

2021-08-31А/59
23Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай

2021-05-17А/41
24Тушаал“СИТИ” Их сургуулийн багшийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийг урамшуулах журам” батлах тухай2021-05-17А/40